Υπηρεσίες

 • Βρογχοσκόπηση, Κυψελιδικό έκπλυμα
 • Επεμβατική Πνευμονολογία
 • Θωρακοσκοπήσεις
 • Παρακέντηση υπεζωκότα με υπερηχολογική καθοδήγηση 
 • Μελέτη ύπνου για πιθανό υπνοαπνοϊκό σύνδρομο (άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου)
 • Σπιρομετρήσεις, Καμπύλη ροής όγκου
 • Οξυμετρία προ και μετά κόπωση
 • Εκτίμηση πνευμονικών όζων
 • Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.)
 • Άσθμα
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής
 • Λοιμώξεις αναπνευστικού